Latvijas Universitāte (LU) darbojas kā projekta OpenAIRE-Advance Nacionālais atvērtās piekļuves dienests Latvijā (NOADs). Nacionālais atvērtās piekļuves dienests ir informācijas un atbalsta punkts Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu personālam, pētniekiem, doktorantūras studentiem, pētījumu projektu vadītājiem un koordinatoriem, pētniecības politikas veidotajiem un administratoriem, informācijas speciālistiem, bibliotekāriem, datu ekspertiem, datu repozitoriju pārvaldītājiem par jautājumiem, kas saistīti ar zinātnisko rezultātu publiskošanu atvērtā piekļuvē.

LU ir atvērtās piekļuves (Open Access) kustības ideju aizsācēja Latvijā, kā arī projekta OpenAIRE reģionālais pārstāvis valstī. LU piedalījusies projektos OpenAIRE, OpenAIREplus, OpenAIRE2020 un turpina pildīt savas funkcijas arī OpenAIRE-Advance, reprezentējot projektu Latvijā un sadarbojoties ar citiem projekta dalībniekiem ārvalstīs. LU piedalījusies arī projektos FOSTER un PASTEUR4OA.

VIDEO KOMPILĀCIJA NO ATVĒRTĀS PIEKĻUVES PASĀKUMIEM

Projeksts tiek realizēts ar ES pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" projekta "OpenAIRE-Advance" (līguma nr. 777541) atbalstu.

Projekts OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) aizsākās Eiropas Komisijas 7. ietvara programmas laikā. Projekta galvenais mērķis bija atbalstīt un veicināt brīvpieejas (Open Access) piekļuvi zinātniskajiem informācijas resursiem Eiropas akadēmiskajā un zinātniskajā vidē. Projekts veicinājis plašu atvērtās piekļuves iniciatīvu pieņemšanu un izplatīšanu atbilstoši Eiropas Open Access iniciatīvām. Projekta ietvaros veikti darbi, lai attīstītu Eiropas mēroga repozitāriju tīkla struktūru, lai atbalstītu EK 7.ietvara programmas Open Access nostādņu un Eiropas Pētniecības padomes (ERC) Open Access vadlīniju ieviešanu. Projekta pirmais posms ilga trīs gadus (2009-2012) un tā ietvaros tika izveidots OpenAIRE portāls un infrastruktūra repozitāriju tīklam ar uzdevumu palīdzēt pētniekiem veikt 7. ietvara programmas un Eiropas Pētniecības padomes finansēto projektu prasības - pētniecības rezultātu elektronisko versiju brīvpieejas nodrošināšanu institucionālājā vai nozaru repozitārijā.

Projekta galvenie mērķi:

 • Piedāvāt atbalstu zinātniekiem un zinātniskajām institūcijām, sadarbībā ar nacionālajiem Eiropas projektu kontaktpunktiem, EK projektu un programmu prasību izpildē, ieviešot EK Open Access nostādnes - EK 7.ietvara programmas Open Access pilotprojektu un Eiropas Pētniecības padomes Open Access vadlīnijas.
 • Palīdzēt zinātniekiem deponēt zinātniskās publikācijas institucionālajos vai nozaru repozitārijos. Šī mērķa sasniegšanai izveidoti Informācijas un atbalsta dienesti visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, sadarbojoties 27 valstu nacionālajiem Open Access informācijas dienestiem.
 • Izveidot un uzturēt e-infrastruktūru Eiropas projektu prasību izpildei un Open Access iniciatīvu popularizēšanai.

Projektā OpenAIRE ir izdevies apvienot zināšanas, pieredzi un praktiski tehniskos risinājumus lokālajā, nacionālajā un Eiropas līmenī, lai izveidotu Eiropas mēroga OpenAIRE portālu, kas veicina publikāciju deponēšanas procesu un nodrošina elektroniskos pakalpojumus portāla lietotājiem, kā arī popularizē Open Access publicēšanas iespējas un izmantošanu. Projekta realizēšanai attīstīta sadarbība ar citām organizācijām un projektiem, kā SPARC Europe, LIBER, EUA u.c.

Projekts nodrošina EK finansēto projektu publikāciju atpazīstamību, pieejamību un popularitāti. Projekta ietvaros Eiropā ir izveidots visaptverošs Informācijas un atbalsta dienestu tīkls, lai nodrošinātu lokālu atbalstu zinātniekiem atbilstoši to vajadzībām noteiktā valstī vai reģionā.

Projekts OpenAIREplus (2nd Generation of Open Access Infrastructure for Research in Europe) bija Eiropas Komisijas 7. ietvara programmas projekts, kas turpināja attīstīt projektā OpenAIRE izvirzītos mērķus un uzdevumus, veicinot piekļuvi Eiropas pētniecības telpas (ERA) zinātniskajiem sasniegumiem un piedāvājot elektronisko zinātnisko publikāciju sasaisti ar pētniecības datiem un informāciju par finansējumu. Projektā piedalījās 41 dalībnieks no 33 valstīm, tas norisinājās no 2011 gada decembra līdz 2014. gada maijam.

Projekts paplašināja OpenAIRE projekta ietvaros izveidoto EK Open Access iniciatīvu atbalsta infrastruktūru, popularizēja tās pakalpojumus - publikāciju, datu un metadatu deponēšanas, meklēšanas un statistikas izguves iespējas, informatīvā atbalsta sniegšanu lietotājiem.

Projekta OpenAIREplus realizācijā tika izmantotas OpenAIRE izveidotās organizatoriskās struktūras - OpenAIRE Informācijas un atbalsta dienesti un nacionālie Open Access informācijas dienesti katrā projekta dalībvalstī.

Projekts OpenAIRE2020 turpina attīstīt OpenAIRE izvirzītos mērķus: veicināt atvērtas zinātnes veidošanos un būtiski uzlabot zinātnisko publikāciju un datu pieejamību un otrreizēju izmantošanu. Iniciatīva īstenos Eiropas Komisijas (EK) pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" (Horizon 2020) noteikto brīvpieejas (Open Access) politiku un būs Eiropas infrastruktūra, kas atbalstīs programmas "Apvārsnis2020" pilotprojektu  "Open Research Data Pilot".

OpenAIRE2020 projektā piedalās vairāk nekā 50 dalībnieki no Eiropas Komisijas. Iniciatīvas mērķu labā sadarbojas profesionāļi no zinātniskām bibliotēkām, atvērtās pētniecības organizācijām, nacionālu e-infrastruktūru un datu eksperti, informācijas tehnoloģiju un juridisko jautājumu pētnieki.

Nacionālie Open Access (NOADs) dienesti organizēs aktivitātes, kuru mērķis ir savākt programmas "Apvārsnis 2020" projektu rezultātus un atbalstīt pētījumu datu pārvaldību, kur liela loma ir OpenAIRE platformai - tehniskai infrastruktūrai zinātnisko rezultātu apkopošanai visā Eiropā. Projekta rezultātā tiks piedāvāti pakalpojumi, kas veicinās repozitoriju savietojamību, izmantojot kopīgas vadlīnijas, un vieglu satura augšupielādi universālā repozitorijā (caur Zenodo).

OpenAIRE2020 atbalstīs programmas "Apvārsnis 2020" pētniecisko projektu rezultātu pārraudzīšanas procesu un būs galvenā infrastruktūra, kur izgūs programmas "Apvārsnis 2020" pārskatus par zinātniskajām publikācijām, jo tā ir savienota ar Eiropas Komisijas informācijas tehnoloģiju sistēmām. Eiropas Komisijas pilotprojekts "Open Research Data Pilot" tiks veidots balstoties uz labāko Eiropas mēroga pētniecības datu pārvaldības praksi un Zenodo, kas nodrošinās ilgtermiņa datu saglabāšanu.

Tāpat paredzētas arī citas aktivitātes:

 • sadarbība ar nacionāliem finansētājiem, lai nostiprinātu infrastruktūras sniegtos pētniecības analīzes pakalpojumus;
 • Eiropas Komisijas pilotprojekta "APC Gold OA Pilot" realizācija sadarbībā ar LIBER;
 • jaunas zinātniskās recenzēšanas un izdošanas metodes sadarbībā hypotheses.org;
 • zinātnisko sasniegumu rādītāju saistībā ar publicēšanos brīvpieejā izpēte un pilotpētījumi sadarbībā ar CWTS;
 • juridisko jautājumu izpēte datu privātuma aspektā saistībā ar projektu "Open Research Data Pilot";
 • tīklu savietojamības dažādu jautājumu saskaņošana starptautiskā līmenī sadarbībā ar COAR.

Starptautiskais projekts OpenAIRE-Advance attīstīs tālāk OpenAIRE izvirzītos mērķus, atbalstot atvērto piekļuvi zinātniskām publikācijām un pētījumu datiem Eiropā. OpenAIRE nostiprina sasniegto, uzturot veiksmīgu/sekmīgu infrastruktūru, kas sastāv no ieinteresētu cilvēku un stabilu tehnisko pakalpojumu tīkla, un vienlaikus darbojas, lai tā būtu uzticama e-infrastruktūra Eiropas atvērtās zinātnes mākonī (European Open Science Cloud).

Projektā OpenAIRE-Advance ir ieplānots paplašināt nacionālo atvērtās piekļuves dienestu (NOAD) iespējas, lai tie kļūtu par būtisku daļu savas valsts datu infrastruktūrās, virzot un paplašinot atvērtās piekļuves un atvērtās zinātnes ideju un mērķus dažādās valstu programmās.

Eksperti dažādās jomās (atvērtā politika, pētniecības datu pārvaldība, juridiskie aspekti, tekstu un datu atradņu apguve (text and data mining – TDM u.c.)) ir apvienojušies, lai vairotu konsultantu zināšanas un prasmes atvērtās piekļuves un atvērtās zinātnes jautājumos, stiprinātu nacionālos atvērtās piekļuves dienestus ar konsultācijām,  semināriem un mācību materiāliem.

Projekta laikā tiks analizēti zinātniskās komunikācijas elementi, piemēram, atvērtās piekļuves izdevējdarbība un nākošās paaudzes repozitoriji.

Tehniskajā līmenī OpenAIRE-Advance koncentrēsies uz OpenAIRE pakalpojumu darbību un uzturēšanu tehnoloģiju gatavības līmenī – TRL8/9, kā arī būtiski uzlabos piedāvātos OpenAIRE pakalpojumus:

 • optimizēs to veiktspēju un mērogojamību;
 • pilnveidos to funkcionalitāti, pamatojoties uz lietotāju atgriezenisko saiti,
 • pārveidos gala produktus, izmantojot profesionālu mārketinga pieeju ar precīzi definētiem galvenās darbības rādītājiem,
 • apvienos pakalpojumu un produktu klāstu  kopējā e-Infra katalogā, lai paplašinātu to izmantošanu.

Kopā ar COAROpenAIRE-Advance palielinās OpenAIRE globālo lomu, paplašinot sadarbību ar ASV, Japānu, Kanādu, kā arī Latīņamerikas un Āfrikas valstīm.