COAR (Confederation of Open Access Repositories - Atvērtās piekļuves repozitoriju konfederācija) un UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija) ir publicējušas kopīgu paziņojumu par atvērto piekļuvi, kas atklāj vairākas problēmas ar raksta apstrādes maksu vai publicēšanās nodevu (t.i. maksu, kas jāmaksā autoram, lai publicētu rakstu akadēmiskajā žurnālā.) Politikas veidotājiem vērstā paziņojuma mērķis ir akcentēt nepieciešamību visā pasaulē ieviest dažāda veida atvērtās piekļuves modeļus.

Atvērtā piekļuve gūst arvien lielāku popularitāti - tās politiskās nostādnes un praktiskās rekomendācijas tiek strauji pieņemtas visā pasaulē. Pasaule ieiet jaunā ilgtspējīgas attīstības laikmetā, atklātība un ietveramība zinātniskās pētniecības jomā kļūs arvien nozīmīgāka. Kamēr lielākā daļa valdību akceptē atvērtās piekļuves pamatprincipus, starp valstīm ir vērojamas atšķirīgas pieejas to īstenošanā. Šīs atšķirības atspoguļo dažādās perspektīvas, vērtības un prioritātes dažādos reģionos. Protams, ka visiem viens un tas pats risinājums neder. Daļa organizāciju aicina veikt plaša mēroga pāreju no tradicionālā - publicēšanās nodevas veida - uz atvērtās piekļuves publicēšanos, tādējādi samazinot publicēšanās izmaksas. Tomēr ir vairāki jautājumi, kuri ir jārisina šajā modelī:
  • Jāapsver maza budžeta institūciju un jaunattīstības valstu iespējas.
Autori nevarēs publicēties, kad ierobežotie fondu līdzekļi būs izsmelti. Šādā sistēmā būs nepieciešams atbalstīt pētniekus, kuri nevarēs samaksāt publicēšanas nodevu, lai tādējādi izvairītos no turpmākas zinātniskās publicēšanas sistēmas sagrozīšanas un  neobjektivitātes pret pētījumiem, kas veikti atsevišķās nozarēs un valstīs. 
  • Starptautiskās izdevējdarbības turpmākas koncentrācijas nepieļaušana.
Šobrīd pieci lielākie izdevēji publicē vairāk nekā 50% no pētniecības publikācijām. (1) Vienkārša pāreja uz modeli „maksā par publicēšanu”  institucionalizēs šo uzņēmumu ietekmi, un atturēs jaunu industrijas dalībnieku un citu modeļu, izņemot publicēšanas nodevas modeļa, rašanos.
  • Jāizzina izmaksu samazināšanas iespējas.
Tagad tiek maksāti biljoni  Euro/dolāri gadā par abonētu piekļuvi žurnāliem. Jaunākie pētījumi liecina, ka, pamatojoties uz pašreizējām publicēšanas  nodevām, pāreja no abonēšanas modeļa uz atvērtās piekļuves modeli, minimāli dotu 40% ietaupījumu. Vienkārša līdzekļu novirzīšana jaunā atvērtās piekļuves publicēšanās modeļa atbalstam, var radīt augstākas regulāras izmaksas, samazināt inovācijas, un kavēt pētnieku sabiedrības spēju izmantot jaunus modeļus un instrumentus, tāpēc jaunajos modeļos jābūt iekļautiem mehānismiem, kas nodrošina izmaksu samazinājumu. (2) Pastāv daudz augstas kvalitātes un ekonomiski dzīvotspējīgi žurnāli, kas nav atkarīgi no  publicēšanas nodevas. Lai gan žurnāliem ir nozīmīga loma, visā pasaulē ir izveidoti repozitoriji,  kas īsteno galvenos atvērtās piekļuves mehānismus lielākajā daļā valstu. Individuālie repozitoriji ir sasaistīti nacionālos un reģionālos tīklos, piemēram, OpenAIRE un LA Referencia, kas slēdz līgumus par datu apmaiņu un nodrošina patiešām  plašu un rentablu publicētās produkcijas pārklājumu, un atbalsta novatorisku, pievienotas vērtības pakalpojumu attīstīšanu  globālajā tīklā. Kā minēts UNESCO ziņojumā par zinātnes attīstību pasaulē, zinātnisko atziņu radīšana un nodošana tālāk ir nozīmīga, lai veidotu un uzturētu sociāli ekonomisko labklājību un globālās ekonomikas integrāciju. Ilgtermiņā neviens reģions vai nācija nevar būt tikai jaunu zināšanu lietotājs, ir jākļūst arī par jaunu zināšanu radītāju. (3) Kontinentāla mēroga pāreja uz jaunu atvērtās piekļuves publicēšanās modeli („maksā par publicēšanu”) Eiropā var novest pie neparedzētām sekām ne tikai Eiropā, bet arī citur - traucēt globālo dalību sistēmā un veicināt vēl konsolidētākas un dārgākas zinātniskās publicēšanās sistēmas izveidi. Ir  svarīgi, ka valstu pārvalde un pētnieku sabiedrība veicina dažādas atvērtās piekļuves principu īstenošanas pieejas. Tā rezultātā akadēmisko publikāciju ekosistēma būs veselīgāka un novatoriskāka, un tas galu galā novedīs pie plašākas pētniecības rezultātu  izmantošanas un ietekmes.   COAR un UNESCO paziņojums

Dalīties