Projekta “Institucionālās atvērtās piekļuves izdevējdarbības modeļu izstrāde zinātniskās komunikācijas veicināšanai” (Developing Institutional Open Access Publishing Models to Advance Scholarly Communication – DIAMAS) ietvaros veikts pētījums un aptauja. Iegūtie rezultāti apkopoti ziņojumā, kurā aprakstīta aptaujas metodoloģija un institucionālās izdevējdarbības situācija Eiropā. Aicinām interesentus iepazīties ar ziņojumu un rezultātiem!

Pētījuma ziņojums ir viens no projekta rezultātiem, kurā analizēti aptaujā iegūtie dati – kopā 685 respondentu atbildes no 43 valstīm. Aptaujas mērķauditorija bija institucionālās izdevējdarbības pakalpojumu sniedzēji (Institutional publishing service provider) – projektā izmantots termins, kurš ietver jebkuru struktūru, kas akadēmiskajai sabiedrībai sniedz vai palīdz koordinēt institucionālās akadēmiskās izdevējdarbības pakalpojumu kopumu. Aptaujas rezultāti atklāj, ka būtiskākās atšķirības var novērot starp individuālām valstīm Eiropas reģionos, kā arī institucionālās izdevējdarbības pakalpojumu sniedzējus visvairāk ietekmē konkrētā valstī esošie koordinācijas mehānismi nevis starptautisks konteksts. Ziņojumu plānots izmantot projekta turpmākā attīstībā. Tajā ietvertā informācija var būt noderīga arī citiem, kas vēlas uzzināt vairāk par institucionālās izdevējdarbības situāciju dažādās valstīs, lielākoties Eiropā, un sniedz vērtīgu pārskatu par jautājumiem un jomām, kurām būtu jāpievērš lielāka uzmanība.

DIAMAS projekts atbalsta Dimanta atvērtās piekļuves (Diamond Open Access) izdevējdarbības modeļa attīstību un ilgtspēju Eiropas Pētniecības telpā, īpaši, pievēršoties labās prakses piemēru identificēšanai, vajadzīgajām prasmēm, redakcionālajai kvalitātei un finansiālajai ilgtspējai. Projekta mērķi paredz: iegūt zināšanas par institucionālās atvērtās piekļuves izdevējdarbības pieredzi, politiku utt., veikt nepilnību analīzi, salīdzinot ar esošo labās prakses bāzi; standartizēt un uzlabot pašreizējo institucionālās izdevējdarbības praksi, izstrādājot elastīgu kvalitātes standartu; stiprināt atbalstu, veicināt sadarbību un nodrošināt cita veida palīdzību pakalpojumu sniedzējiem; sadarbībā ar augstākā līmeņa vadītājiem, atbalstīt atvērtās piekļuves politiku un stratēģiju u.c. Izdevēji praksē bieži saskaras ar līdzīgām problēmām, piemēram, sadrumstalotība, atšķirīga pakalpojumu kvalitāte, pamanāmība un ilgtspēja. Projektā apvienojušās 23 organizācijas no 12 Eiropas valstīm, lai identificētu aktuālās problēmas un sniegtu risinājumus.

Pētījuma ziņojums

Vairāk par pētījuma aptaujas rezultātiem

 

Dalīties