Lai nodrošinātu pētījuma projektā iesaistītajiem pētniekiem, kā arī citiem interesentiem iespēju orientēties pētījuma datos, ir nepieciešams domāt par datu kopu un citu ar tām saistīto objektu dokumentēšanu un metadatu (datu par datiem) pievienošanu.