Pētniecības datu būtība slēpjas pētnieku pašu izpratnē, cik ļoti to pārstāvētajai nozarei un viņu pašu pētniecības praksei raksturīga ir kvantitatīvu un/vai kvalitatīvu metožu izmantošana kopumā, un ko vispār uzskata par datiem. Pētniecības datu vākšana un organizēšana ir nepārtraukts darbs, dati ir nozares attīstības pamats, tie veido pilnīgu priekšstatu par pētījuma jomu. Daži pētnieki noliedz datu vākšanu, iespējams tādēļ, ka uzskata datus kā kvantitatīvu materiālu (aptaujas) vai kvalitatīvu materiālu (intervijas, novērojumi) vai arī pētniecības nozarē nepastāv datu jēdziens. Piemēram, vēsturnieki iedala materiālu pirmavotos (arhīvu materiāli, oriģināldokumenti) un sekundāros avotos (fenomena pētījumi). Viņiem dati ir šie pirmavoti, taču tie netiek dēvēti par datiem. Tāpat varētu teikt par filozofijas nozares pētniekiem, arī šajā nozarē tipisku datu nav.

Datu pārvaldība pētniecībā kļūst arvien aktuālāka visās zinātnes nozarēs. Lai atbalstītu kvalitatīvu pētniecību, pētniekiem nepieciešama piekļuve kvalitatīviem datiem.

Kas var tikt uzskatīti par pētniecības datiem? Tā ir jebkura informācija, kas tiek vākta, analizēta, radīta vai izveidota, lai apstiprinātu oriģinālpētījuma rezultātus/secinājumus. Tie ir neapstrādāti dati (raw data), vizuālie materiāli, algoritmi, attēli, audio un video materiāli, jebkāda informācija. Dažādās zinātņu nozarēs un pat apakšnozarēs tiek izmantotas dažādas pieejas kā iedalīt vai raksturot datus pēc veidiem.

Atvērtie dati (open data) – tie ir dati, kuriem var piekļūt jebkurš, tos izmantot un dalīties ar tiem. Datiem ir nepieciešams būt licencētiem, skaidri definējot to izmantošanas robežas.

Kopīgoti dati (shared data) – līdzīgi atvērtiem datiem, tie ir plaši pieejami, taču ar dažādiem ierobežojošiem faktoriem, piemēram, licencēm ar noteikumiem (CC Attribution). Ir svarīgi atcerēties, ka ne visiem pieejamiem datiem ir jābūt pieejamiem visiem. Dažreiz dati, ar kuriem dalās, ir pieejami tikai noteiktām grupām.

Slēgtie dati (closed data) – ja pētnieki darbojas ar sensitīviem datiem, tie nav pieejami visiem. Tomēr šo datu metadatiem ir jābūt pieejamiem. Dažreiz šādus sensitīvos datus glabā drošās vietnēs, kur piekļuve nodrošināta tikai autorizētiem lietotājiem.

Pētniecības datu tipi pēc informācijas nesēja

Daži datu tipi pēc pielietotās metodikas un/vai formas

Pētniecības datu definīciju ir daudz, dažas šķiet atbilstošākas vienai vai otrai nozarei vai apakšnozarei, līdz ar to var secināt, ka šim terminam nav vienotas definīcijas un tas tiek uztverts dažādi, un tuvākā vai tālākā nākotnē var rasties arī jauni priekšstati un definīcijas atbilstoši kādam perspektīvam pētniecības virzienam.