Konference "Atvērtā zinātne - pētnieku ieguvums 21.gadsimtā" Starptautiskā Open Access nedēļa 2015

Open Science - the 21th century benefits for researchers: International Open Access week 2015

2015. gada 20. oktobris, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mūkusalas iela 3, Rīga
October 20, 2015, National Library of Latvia, 3 Mukusalas Street, Riga

Starptautiskajā Open Access nedēļā 2015 notika konference "Atvērtā zinātne - pētnieku ieguvums 21.gadsimtā". Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte organizēja konferenci par zinātnes progresam aktuālo tēmu atvērtā zinātne (Open Science), atvērtie pētniecības dati (Open Research data), atvērtās piekļuves politiskās nostādnes (Open Access policy).  Konferences mērķis bija veicināt izpratni par atvērtās zinātnes (Open Science) koncepciju, tās izaicinājumiem un priekšrocībām un par Eiropas Komisijas rekomendācijām attiecībā uz zinātnes datu pārvaldību un digitalizāciju. Vieslektori sniedza ieskatu par ārvalstu universitāšu pieredzi darbā ar zinātnes datu digitalizāciju un pārvaldību ar mērķi padarīt tos atklātus. Darba semināru vadītāji stāstīja par pētniecības datu digitalizācijas procesa plānošanu un organizēšanu universitātēs, zinātnes institūcijās, katra atsevišķa pētnieka darbā un bibliotēkās. Konferencei bija divas daļas: plenārsēde un trīs paralēlas darbnīcas praktiskas pieredzes apmaiņai un izzināšanai.

Uz konferenci tika aicināti zinātnes politikas veidotāji, zinātnisko institūciju personāls, topošie zinātnieki, pētījumu projektu vadītāji un koordinatori, bibliotekāri un citi interesenti.

Konference tika organizēta ar Eiropas Savienības FP7 programmas projekta "Facilitate Open Science Training for European Research" finansiālu atbalstu.

Konference tika organizēta ar Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis 2020" projekta "OpenAIRE2020" (līguma nr.643410) finansiālu atbalstu.

SKATĪT PROGRAMMU, PLENĀRSĒDES VIDEO IERAKSTU UN PREZENTĀCIJAS

 

In the international Open Access week there was held a conference "Open Science - the 21th century benefits for researchers". The National Library of Latvia, The University of Latvia and Riga Technical University were organizing a conference about essential topics for the progress of science – Open Science, Open Research data and Open Access policy. The aim of the conference was to raise awareness about Open Science, its challenges and benefits and the recommendations of European Commission in relation to research data management and digitalization. The guest speakers shared their experience about foreign university work with research data management and digitalization with the aim to make them open. The workshop trainers talked about research data digitalization planning and organizing process in universities, scientific institutions, in the work of each individual researcher and in libraries. The conference had 2 sessions: plenary session and three parallel workshops for the exchange and exploration of practical experience.

Science policy- makers, scientific institutions staff, PhD students, research project managers and coordinators, librarians and all other interested persons were invited to attend the conference.

Event was co-funded by European Commission’s research and innovation programme (FP7) project "Facilitate Open Science Training for European Research".

Event was co-funded by European Commission’s research and innovation programme (H2020) project "OpenAIRE2020" (Grant agreement ID 643410).

 

SEE PROGRAM, PLENARY SESSION VIDEO AND PRESENTATIONS

 

Kontaktinformācija:

 

Māra Jēkabsone
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: Mara.Jekabsone@lnb.lv
Tālr: + 371 67716050

Gita Rozenberga

Nacionālais atvērtās piekļuves dienests

E-pasts: Gita.Rozenberga@lu.lv 

Tālr: +371 67551286

Daina Ostrovska

Rīgas Tehniskā universitāte

E-pasts: Daina.Ostrovska@rtu.lv

Tālr: + 371 67089850