Atvērtās piekļuves progress Latvijā / Progress of Open Access in Latvia

Prezentācijā tiks skaidrota atvērtās piekļuves iniciatīvas ideju un to īstenošanas attīstība Latvijā, kas aizsākusies 2009.gadā. Gadu gaitā LU atvērtās piekļuves darba grupa piedalījusies vairākos starptautiskos projektos (OpenAIRE, OpenAIREplus un šobrīd OpenAIRE2020) un  organizējusi aktivitātes dažādās formās, kur piedalījušies, gan valsts dažādu pētniecisko iestāžu pārstāvji, gan ārvalstu eksperti, gan praktiķi. Ik gadu organizēta starptautiskā Open Access nedēļa. Ideja par savu institucionālo e-repozitoriju Latvijas Universitātē šobrīd realizējusies un kalpo kā pilotprojekts citām institūcijām. 2015.gadā darba grupa izveidojusi Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta tīmekļa vietni ar ieceri, ka tā kalpos kā teorētisks un praktisks atbalsts atvērtajai zinātnei Latvijā.

In the presentation it`ll be explained development of Open Access initiative in Latvia the beginnings of which were in 2009. During past years the working group of Open Access of the University of Latvia was taking part in international projects (OpenAIRE, OpenAIREplus and right now OpenAIRE2020) and it has organized various activities which were attended by representatives of national research institutions and also international experts and practitioners. International Open access week is organized every year. The idea about its own institutional e-repository in the University of Latvia at the moment is realized and is serving as a pilot project for other institutions. In 2015 the working group has made national service website with an idea that it`ll serve as theoretical and practical support for open science in Latvia.